Условия за ползване

Условия за ползване

Общи условия за ползване (ОУП) на Мена Софтуер ЕООД
1. Сфера на валидност
Мена Софтуер ЕООД ( наричана по-кратко МЕНА СОФТУЕР) предлага игрален портал в интернет наречен Gamgos (www.gamgos.com; www.gamgos.bg; www.gamgos.ae; www.gamgos.net). В МЕНА Софтуер се предлагат онлайн игри и други услуги. Към тези услуги принадлежат например създаването на профилна страница, участието в блогове и форуми, включването на медийни съдържания като снимки, текстове и игри и придобиването на виртуални предмети и/или други услуги. Участниците в игрите на Мена Софтуер ЕООД и потребителите на игралния портал Gamgos се обозначават по-долу като "Потребители". Всяко споменаване в Общите условия за ползване (по-долу "ОУП") на "игри" или "услуги", се отнася до игрите и услугите на фирма Мена Софтуер ЕООД. Фирма Мена Софтуер ЕООД предоставя услуги на потребителите си, изключително и само възоснова на настоящите ОУП. Няма да бъдат признавани ОУП на потребителя като предмет на договора, освен ако Мена Софтуер ЕООД писмено не се съгласи с тях. Настоящите ОУП уреждат използването на игралния портал Gamgos, използването на онлайн-игрите и услугите на Мена Софтуер ЕООД. Ползването се извършва на първо място посредством персонален компютър, свързан с Интернет чрез телефон, ISDN, DSL или друга равностойна връзка. Възможно е ползването и на други крайни уреди, които имат достъп до Интернет, функционалният обхват и/или изображението, на които обаче, могат да бъдат ограничени. Предмет на настоящите ОУП не са евентуални въпроси, произтичащи от предоставянето на телекомуникационните връзки, както и връзката с уеб сайтове, онлайн игри и софтуер на трети лица (браузър, софтуер за достъп), тъй като тези услуги не се извършват от Мена Софтуер ЕООД.
1.1 Потребители
1.1.1 Фирма Мена Софтуер ЕООД предлага своите игри и услуги само на потребители по смисъла Граждански кодекс на Република Българияия. Изключено е ползването на игрите и услугите на фирма Мена Софтуер ЕООД с професионална цел или други стопански цели.
1.1.2 Право на ползване имат лица навършили 18- годишна възраст или които имат изрично съгласие от техните настойници по време на регистрацията.Тези играчи имат право да използват пълния обхват на игри и услуги, предоставяни от МЕНА Софтуер ЕООД. Правилата на отделните игри могат да предвидят забрана за ползване от лица под определена възраст, дори и когато техните законни представители са изразили своето съгласие.
1.1.3 С регистрацията за ползване на игрите и/или услугите на МЕНА Софтуер потребителят изрично гарантира (1) своето пълнолетие и дееспособност, респективно (2) при малолетни лица – съгласието на законните представители.

1.2 Предмет на договора, ползване и промяна на игрите и услугите

1.2.1 Фирма Мена Софтуер ЕООД дава възможност на потребителите да участват, в рамките на наличните технически и производствени възможности, в предложените от нея игри и услуги в Интернет.

1.2.2 Участието в игрите е предвидено само за развлечение.
1.2.3 При извършването на услугите фирма Мена Софтуер ЕООД предоставя определени информации в Gamgos (www.gamgos.com; www.gamgos.bg; www.gamgos.ae; www.gamgos.net) и дава възможност на потребителите да публикуват информация в мрежата и/или да създават индивидуални лични профили, които могат да се разглеждат от всички потребители на игрите и от други лица. Освен това, чрез МЕНА Софтуер ЕООД всеки потребител може да общува с трети лица, да обменя с тях снимки, видеофилми, игри и доколкото това е възможно, музика и други медийни съдържания, да публикува блогове и коментари, да дава оценка за игрите, другите потребители, трети лица и транзакции.
1.2.4 Ползването се осъществява като Мена Софтуер ЕООД предоставя приложенията, необходими за участие, онлайн на съответните URL адреси на игрите респективно на услугите. Фирма Мена Софтуер ЕООД си запазва правото да предлага игрите – евентуално и с друг функционален обем – на носители на данни, които могат да бъдат закупени. Също така МЕНА Софтуер ЕООД си запазва правото да предлага или продава своите игри на друга електронна медия. Продажбата на такива игри не е предмет на тези Общи условия. Участието в игрите и ползването на услугите се предоставя само на тези лица, които посредством регистрирането си са открили клиентска сметка (по-долу наречена "акаунт"). Акунтът може да се открие или в игралния портал Gamgos или на съответния уеб адрес на играта. Акаунт, открит в игралния портал Gamgos, дава право на потребителя да ползва всяка игра като се вземат предвид предпоставките от точка 1.1.Продажбата на игри не попада под действието на настоящите Общи условия на ползване.
1.2.5 Регистрацията, т.е. заявката за откриване на акаунт, се извършва чрез попълването на формуляр и въвеждането на различни данни. Ползването на игрите и/или услугите е възможно от момента, в който фирма Мена Софтуер ЕООД открие акаунт на потребителя.
1.2.6 Потребителят има право да открие различни акаунти в Gamgos. В някои от предложените от фирма MЕНА Софтуер ЕООД игри, потребителят има право да участва само с един акаунт (забрана за мултиакаунтинг). Допълнителна информация ще намерите в правилата към игрите. Фирма Мена Софтуер ЕООД препоръчва на потребителите, които разполагат с повече акаунти, да се запознаят непременно с правилата на играта, тъй като нарушението срещу забраната за мултиакаунтинг се наказва с незабавно блокиране на потребителя. Дори и в игри, в които на потребителя е разрешено, да притежава повече акаунти, е забранено, различните акаунти да общуват или взаймодействат по между си по какъвто и да било начин (забрана за пушинг). Освен това, определен акаунт не трябва да се използва за постигане на облага от страна на друг акаунт на същия потребител, например чрез пренасяне на предмети или активи в игрална валута в рамките на играта или при състезаване между/един срещу друг /на два акаунта на един и същи потребител.
1.2.7 След откриване на акаунт, потребителят може да участва в съответната игра и/или услуга като отиде на игралния портал Gamgos или съответния уеб адрес и след това използва Вход.
1.2.8 Използването на игрите и услугите е разрешено само посредством браузър или специални тулове, които са дадени на разположение от Мена Софтуер ЕООД или имат нейното изрично разрешение (забрана за използване на неоторизирани скриптове). Това означава: забранено е използването на програми, които предизвикват прекомерно натоварване на сървъра. Забранено е използването на софтуер за систематизирано или автоматизирано управление на игрите или на отделни функции в тях (ботове, макро) за репродуциране или анализиране на игрите, игралните елементи или публикуваните на платформата на Gamgos съдържания.
1.2.9 Забранено е използването на бъгове и/или грешки в програмирането с цел собствено облагодетелстване. За открити бъгове трябва незабавно да бъде съобщено в бъг-форума, посредством IRC или по Е-mail.
1.2.10 Изричното право за откриване на акаунт или публикуване на съдържания принадлежи на Gamgos, а не на потребителя.
1.2.11 Актуалните технически и други предпоставки за игра и участие в услугите могат да се видят на портала на Gamgos и/или на уеб сайтовете на игрите.
1.2.12 Игрите и услугите на МЕНА Софтуер се актуализират, настройват, разширяват и променят непрекъснато. В съответствие с това, потребителят получава само право на ползване за определена игра и услуга в нейната актуалната версия.
1.2.13 Ползването на игрите в основната им версия е безплатно. Определени функции се предоставят на потребителите само срещу заплащане (виж точка 7). Ако това не е уговорено в описанието на съответната услуга, то нейното използване остава безплатно.
1.2.14 Не се допускат претенции от страна на потребителя за запазване на игрите и/или услугите във версията им, била актуална по време на сключване на договора. Фирма Мена Софтуер ЕООД си запазва правото да преустанови по всяко време предоставянето на определена игра и/или услуга без да посочва причините за това. По желание, потребителят може в този случай да изисква кредитирането на заплатени предварително такси (напр. Premium Features) за други игри и/или услуги, предоставяни от фирма Мена Софтуер ЕООД или да изисква връщането на предварително заплатени такси. Правото на потребителя да прекрати с незабавно действие договора за игри и/или услуги, които не могат да се ползват, остава незасегнато от настоящото условие. Други претенции на потребителя са изключени, освен ако те не са изрично предвидени в ОУП.

2. Договорна оферта и сключване на договора

2.1 Потребителят прави обвързващо предложение за сключване на договор за игри и услуги като попълни формуляр за регистрация (също и "заявление на потребителя"). За целта е необходимо да се попълнят всички маркирани полета за данни в регистрационния формуляр.
2.2 Договорът между фирма Мена Софтуер ЕООД и потребителя влиза в сила с приемането му от страна на МЕНА Софтуер GmbH. Приемането може да стане изрично или чрез изпълнението на първото приемащо действие от страна на фирма МЕНА Софтуер GmbH.
2.3 Постъпването на заявлението на потребителя се потвърждава незабавно от по електронен път на посочения от потребителя E-mail адрес. Потвърждението за постъпване не представлява обвързващо приемане на заявлението. Потвърждението за постъпване може да се комбинира, обаче, с волеизявлението за приемане.

3. Оттегляне на волеизявлението
Право за оттегляне на волеизявлението: Потребителят може да оттегли в писмена форма (напр. писмо, факс, е-мейл) изявлението си за сключване на договор за игри и услуги и за поръчка на Premium-Features в рамките на две седмици без да посочва причините за това. Срокът започва да тече най-рано след получаването на възражението. За да се спази срока за оттегляне, е достатъчно неговото навременно изпращане.

„МЕНА Софтуер” ООД
Регистрационен номер на фирмата: 201625494
кв. Лозенец, ул. "Златовръх" №51,вх.Б, ет.2, ап.20; София 1000, България


Имейл:[email protected]

Ако анулирането се изпраща по електронната поща, името на играта и, ако е приложимо, Premium-Features и/или услуги, както и името на потребителя трябва да бъдат предоставени в полето Тема на електронна поща.

Последствия:
В случай на валидно оттегляне, трябва да се възстановят услугите, получени от двете страни и да се върнат евентуалните ползи от тях. Ако потребителят изобщо не може, може само отчасти или само във влошено състояние да върне получените вече от Мена Софтуер ЕООД услуги, то той трябва да заплати тяхната стойност. Това може да означава, че потребителят трябва да заплати всички договорени плащания за времето до влизане в сила на прекратяването на договора. Условието не важи при отказ от виртуални стоки, чието неизправно състояние може да се докаже, както това би бил случаят в един нормален магазин. Възстановяването на стойността на виртуалните стоки от страна на потребителя е задължително, когато той ги е използвал в противоречие с основните изисквания на Гражданското право - като, например, злоупотребявайки с доверието. Потребителят може да избегне евентуалното заплащане на стойността като се отнася към виртуалните стоки внимателно и не нарушава състоянието им. Задължения, свързани с възстановяването/извършването на плащания, трябва да се извършват в рамките на 30 дни. За потребителя срокът започва да тече с изпращането на заявлението за оттегляне на волеизявлението, за Мена Софтуер ЕООД- с получаването на заявлението.

Предварително отпадане на правото за оттегляне на волеизявлението:

Правото за оттегляне на волеизявлението на потребителя отпада, когато договорът, по желание на потребителя, е бил изпълнен и от двете страни още преди потребителят да се възползва от правото си на прекъсване. Такъв е случаят, когато потребителят е използвал и заплатил напълно поръчаните от него премиум-предимства или услуги. Край на "Оттегляне на волеизявлението"

4. Достъпност
Фирма Мена Софтуер ЕООД гарантира достъпa до игрите и услугите си на 90% (деветдесет процента) средностатистически в годината. Изключение правят времената, в които сървърът на игралния портал на МЕНА Софтуер или отделни игри не могат да бъдат достигнати през Интернет, въз основа на технически или други проблеми, върху които фирма Мена Софтуер ЕООД няма влияние (непреодолима сила, вина на трети лица и др.), както и времената, в които се провеждат рутинни дейности по техническото обслужване и поддръжка. Отговорността на Мена Софтуер ЕООД, в случай на недостъпност до нейните игри и услуги не отпада, когато са налице умишлени действия или груба небрежност. Фирма Мена Софтуер ЕООД може да ограничи достъпа до услугите, ако това се изисква, за да се запазят сигурността за използване на мрежата, нейната цялост, предотвратяването на тежки повреди в мрежата, на софтуера или запаметените данни.
5. Достъп и запознаване с Общите условия за ползване, промени и други известия, контакт от страна на потребителя
5.1 С изпращането на заявлението и ползването на игрите и/или услугите потребителят приема Общите условия за ползване. Те важат за всяко логване в портала на МЕНА Софтуер, особено за всяко участие в игрите и/или ползване на услугите. Преди да потвърди ОУП потребителят може да ги разпечата в писмена форма или да ги съхрани на друг носител на данни.
5.2 Фирма Мена Софтуер ЕООД си запазва правото по всяко време да прави промени или допълнения в ОУП, ако те са необходими, не са в ущърб на потребителя и не навреждат на добросъвестността в правния обмен.
5.3 Всички промени в ОУП се оповестяват по подходящ начин в писмена форма. По правило оповестяването се извършва чрез публикуване на уеб страницата на предлаганите от фирма Мена Софтуер ЕООД игри и/или услуги или по E-mail. Всички промени в ОУП се обявяват на потребителя при следващото му логване след промяната, под формата на специално съобщение.
5.4 Потребителят има възможност да направи възражение срещу промените на ОУП в рамките на 14 (четиринадесет) дни след оповестяването им и запознаването с тях. Ако потребителят не отправи писмено възражение към Мена Софтуер ЕООД относно променените условия в рамките на срок от 14 дни след известяването им и възможността да се запознае с тях, или ако той продължава да ползва игрите и/или услугите, то променените или допълнените условия влизат в сила. Ако възражението на потребителя постъпи в срок, то и двете страни имат право да прекъснат договора в срок от един месец, ако не е налице възможността съгласно цифра 8.1 за право на прекъсване на договора по всяко време. До приключване на договора продължават да важат първоначалните Общи условия за ползване. Евентуални такси, платени преди периода на приключване, се възстановяват на потребителя в този случай пропорционално. Други претенции на потребителя са изключени.
5.5 Фирма Мена Софтуер ЕООД обръща особено внимание на възможността за възражение и прекратяване, срока и правните последици, в случай на пропуснато възражение при оповестяване на промените.
5.6 Фирма Мена Софтуер ЕООД осъществява контакт с потребителя, ако с настоящите ОУП не е определено нещо друго или не са налице други споразумения, посредством E-mail. Потребителят трябва да гарантира, че изпратените от фирма Мена Софтуер ЕООД мейлове пристигат на посочения от потребителя при регистрацията имейл. Потребителят е длъжен да се погрижи за това, между другото и чрез настройване на спам филтъра, както и да контролира редовно този адрес. Допълнително фирма Мена Софтуер ЕООДси запазва правото за избиране на формата за кореспонденция с потребителите.
5.7 При всеки контакт с фирма Мена Софтуер ЕООД потребителят трябва да посочи до коя игра и/или респ. услуги и до кой акаунт в играта респ. услугата, се отнася запитването му.
6. Ръководства и правила за игра
6.1 Ръководствата за игра и правилата за игра на съответните игри и услуги се публикуват на игралния портал МЕНА Софтуер респ. на съответния уеб сайт на играта/услуга.
6.2 Потребителят съзнава, че играе с много потребители в игралния свят респ. че общува с различни потребители на МЕНА Софтуер. За осъществяване на сполучлива игра, трябва да се спазват правилата. С участието си, потребителят признава обвързващо правилата на играта и предпоставките за приемане на услугите.
6.3 Потребителят се задължава да не извършва нищо, което може да попречи на провеждането на игрите и услугите и/или на сполучливата съвместна игра.
7. Степенуване на тарифите, условия за плащане, забавяне
7.1 Онлайн игри
7.1.1 Основна версия По правило, Мена Софтуер ЕООД предоставя достъп за използване на игрите, след откриването на акаунт (виж горе 1.2). В този случай потребителят получава първоначално само основната версия на играта. Откриването на акаунт и използването на основната версия е безплатно. Основната версия (без ограничение в правото на Мена Софтуер ЕООД да спре доставката на игрите) е неограничена във времето за ползване и игра. В основната версия, обаче, потребителят не разполага с всички функции.
7.1.2 Премиум членство Потребителят има възможност да получи срещу заплащане функции, до които няма достъп в основната версия (по-долу "премиум предимства"). В отделните игри могат да се предлагат различни премиум предимства. Какви премиум предимства и на какви тарифи се предлагат, какви са техните функции и изискваните към тях условия, е видно на уеб страниците на съответните игри. В зависимост от премиум предимството и тарифата му, може да се изисква еднократно плащане, за да се зареди нужния кредит за определени функции в съответната игра или да се извършват плащания за определен период от време (дни, седмица, месец, тримесечие, полугодие, година). Игрите се развиват непрекъснато. Поради това, фирма Мена Софтуер ЕООД си запазва правото да предлага по всяко време нови премиум предимства. В хода на развитието на игрите, фирма Мена Софтуер ЕООД си запазва също така правото да спре предлагането на отделни премиум предимства и/или да ги предлага в безплатната основна версия на съответната игра (сравни по-горе 7.1.1). Ако потребителят вече е платил премиум предимствата си за бъдещ период и не може да ги използва, защото те не се предлагат повече и/или се намират на разположение само в основната версия на играта, Мена Софтуер ЕООД предлага на потребителя в замяна други премиум предимства и/или възстановява пропорционално заплатената от потребителя сума. В този случай, потребителят може да избере дали да прекрати договора си с незабавно действие. Други претенции на потребителя са изключени. Ако потребителят е малолетен, при поръчката на премиум предимства той трябва изрично да заяви, че има предоставени за собствено ползване необходимите средства за заплащането на премиум предимствата. Ако за определени игри достъпът е възможен само чрез даунлоуд на софтуер, то за разноските по това важат същите правила като за премиум предимства.
7.1.3 Абонамент / автоматично удължаване Ако е необходимо да се заплащат премиум предимства за определен период от време, потребителят сключва абонамент, който се удължава автоматично, ако потребителят не прекрати ползването на услугите в определения в цифра 8.2 срок. Сроковете за абонаментите са посочени в правилата, приложими за отделните игри.
7.1.4 Условия на плащане, изискуемост Фирма Мена Софтуер ЕООД има право да изисква предварително таксите за ползване на премиум предимства (виж по-горе 7.1.2). Таксите са изискуеми със сключване на договора и се изтеглят от банковата сметка респ. кредитната карта, посочени от потребителя, ако той не посочи друг начин за плащане (напр. Премиум-SMS). Заплатената сума се обозначава на сметката на кредитната карта респ. банковата сметка като “Gamgos” или Мена Софтуер ЕООД.
7.1.5 Съгласуване на таксите Фирма Мена Софтуер ЕООД има право по всяко време да намали цените трайно или за определено време, както и да предложи трайно или за определено време нови продукти, услуги или начини за заплащане. Освен това, Мена Софтуер ЕООД има право по всяко време да промени цените като в срок от 6 седмици предварително осведоми писмено потребителя посредством изпращането на E-mail на посочения от него адрес. В случай, че потребителят не възрази в рамките на 6 седмици след известяването му, промяната влиза в сила. Договорното отношение продължава с променените условия/цени. В известието за промените Мена Софтуер ЕООД ще насочи вниманието специално върху възможността за възражение и прекратяване на договора, срока и правните последици, в случай на ненаправено възражение. Ако възражението на потребителя постъпи навреме, то и двете страни имат право да прекъснат договора в срок от един месец, ако не е налице възможността съгласно цифра 8.1 за право на прекъсване на договора по всяко време. До приключване на договорните отношения продължават да важат първоначално определените тарифи. Евентуални такси, заплатени от потребителя за период след приключване на договорните отношения (плащания), се възстановяват на потребителя пропорционално. Други претенции на потребителя са изключени.
7.2 Забавяне В случай на забавяне Мена Софтуер ЕООД има право да изисква лихви в размер на 5% над съответната основна лихва. В случай на забавяне Мена Софтуер ЕООД има, освен това, право да преустанови услугите респ. да блокира веднага всички акаунти на потребителя. За периода на блокирането не се начисляват такси за извършени услуги. Мена Софтуер ЕООД има право да изисква пълната административна такса за блокирането, съобщението за блокиране и анулирането на блокирането респ. създаването на нов акаунт. Сумата на административната такса може да се види на игралния портал на МЕНА Софтуер, като се извика съответната игра респ. услуга. При всички случаи, на потребителя се дава възможността да докаже, че не е възникнала щета или че тя е значително по-малка.
7.3 Неплатени суми, такси за сторниране Ако по вина на потребителя или поради недостатъчно покритие на сметката, за което е отговорен потребителят, се появят неплатени суми и/или свързани с това такси за сторниране, или поради по-късно сторниране на задълженията в ущърб на фирма Мена Софтуер ЕООД, потребителят поема произтеклите от това разходи. Фирма Мена Софтуер ЕООД има право да изисква и изтегли тези разходи от сметката на потребителя заедно с основната дължима сума. Ако плащането на таксите се извършва чрез дебитно плащане или кредитна карта и са налице неплатени суми, то Мена Софтуер ЕООД пресмята административна такса в размер на 9,60 Евро за всяко задължаване/плащане с кредитна карта заедно с възникналите за фирма Мена Софтуер ЕООД банкови такси. При всички случаи потребителят има възможност да докаже, че не е възникнала никаква щета или че тя е значително по-малка.
7.4 Няма гаранция за печалба Фирма Мена Софтуер ЕООД не гарантира на потребителя печалба. Освен това, потребителите нямат право на изплащане на печалба, освен ако правото за това, не е споменато изрично в настоящите ОУП. Претенцията за изплащане на печалба е налице само, когато такава печалба, изрично е обявена от Мена Софтуер ЕООД. Не е налице такава претенция и когато Мена Софтуер ЕООД установи, че възможната претенция за печалба, би могло да е възникнала въз основа на манипулация – от технически или правен вид и/или въз основа на друга манипулация с наказателно-правни последици. С участието си в игрите на Мена Софтуер ЕООД потребителят заявява съгласието си, че Мена Софтуер ЕООД може по всяко време да изисква обстойно разследване по отношение на правомерността на претенцията за печалба и че може да откаже изплащането на печалбата, без да е необходимо специалното разрешение на потребителя за това. Правото на печалба се заличава и когато потребителят се държи противно на правилата на играта. В случай на съмнение, събирането и представянето на доказателства за верността е задължение на потребителя; потребителят трябва да докаже, че е постъпил в съответствие с правилата, определени за играта. Потребителят е информиран за това, че събирането на доказателства е негово задължение и изрично го приема, дори и това да не се посочва в законовите разпоредби.
7.5 Не е налице изравняване на задълженията, право на задържане, забрана за извършване на сесия Потребителят може да изравни исканията за плащане на Мена Софтуер ЕООД само с безспорни или правомерно установени насрещни претенции. Потребителят може да упражнява право на задържане само, когато неговата насрещна претенция се основава на същото договорно отношение. Изключено е извършването на цесия (преотстъпване) на претенциите на потребителя спрямо фирма Мена Софтуер ЕООД на трети лица.
7.6 Услуги Ако не е уговорено друго в описанието на услугите, то те са безплатни. Иначе важат съответно цифри 7.1 до 7.5 за заплатимите услуги.
8. Период на действие, прекратяване
8.1 Неопределен период на действие Договорите между потребителя и фирма Мена Софтуер ЕООД се сключват за неопределен период от време, ако в конкретната оферта на Мена Софтуер ЕООД не е определено нещо друго. Ако за ползването на игрите и/или услугите не е уговорен определен период за валидност на договора, то и двете страни имат право по всяко време да го прекратят едностранно.
8.2 Определен период на действие Ако е уговорен определен период за валидност на договора за ползване на игрите и/или услугите респ. на договора за ползване/предоставяне на премиум предимства (виж също 7.1.2 и 7.1.3), то в сила влизат посочените по-долу правила. Валидността на договора за ползване на игрите и/или услугите респ. договорът за ползване/предоставяне на премиум предимства се удължава автоматично за същия период от време. Това не важи, ако потребителят прекрати договора за ползване на игрите и/или услугите респ. договора за ползване/предоставяне на премиум предимства в срок от 14 дни преди края на периода.
8.3 Посочване на причини, прекратяване договора по важна причина При прекратяване на договора с предизвестие не е необходимо да се посочват причини. Незасегнато от посочените по-горе уредби остава правото на страните по всяко време да прекратят договора за ползване на игрите и/или услугите респ. на договора за ползване/предоставяне на премиум предимства, ако е налице важна причина. Ако Мена Софтуер ЕООД е отговорна за прекратяването на договора за ползване на игрите респ. на договора за ползване/предоставяне на премиум предимства без предизвестие, то предварително платените от потребителя такси за периода след приключване на договора (особено за премиум предимства) се възстановяват пропорционално. Други претенции на потребителя са изключени, освен ако те не са изрично упоменати и приети в ОУП. Мена Софтуер ЕООД има особеното, но не изключително право за прекратяване на договора по важна причина, когато: потребителят се забави с плащането на задълженията си със сума в размер най-малко на 5 € (Eвро) и не плати, дори и след второто напомняне потребителят виновно нарушава законите, правилата на игрите и/или правилата на ползване на услугите и въпреки предупреждение, продължава да прави нарушението; при тежки нарушения не е необходимо предупреждение, защото не може да се очаква, че в такъв случай, Мена Софтуер ЕООД е задължена да спазва договора потребителят не е ползвал сметката си в продължение на четири седмици въпреки отправеното към него напомняне Следните случаи/нарушения предполагат, че задължението за спазване на договора от страна на Мена Софтуер ЕООД отпада:
• когато потребителят нарушава Наказателния закон
• когато потребителят нарушава забраната за няколко акаунта (мултиакаунтинг), определена за някои от предлаганите от Мена Софтуер ЕООД игри (виж по-горе 1.2)
• когато потребителят наруши забраната за пушинг (виж по-горе 1.2);
• когато потребителят наруши забраната за неоторизирани скриптове (виж по-горе 1.2)
• когато потребителят наруши забраната за използване на грешки в програмирането (бъгове) (виж 1.2) когато потребителят посочи неправилни данни при регистрирането си (формуляр на заявлението за ползване, сравни по-горе 2) или при заплащането на премиум предимства (сравни по-горе 7.1) В случай на прекратяване на договора от страна на Мена Софтуер ЕООД по важна причина, фирмата има право да изисква сума в размер на 75% от сумата на всички такси, които потребителят би трябвало да заплати, в случай на навременно прекратяване на договора с предизвестие през времето на действие на договора (особено за поръчани вече премиум предимства). Незасегнато остава правото на потребителя да докаже, че не е възникнала щета или че тя е значително по-малка.
8.4 Прекратяване на договора в писмена форма Ако не е предвидена възможност за прекратяване в съответната игра, то всяко прекратяване на договора трябва да се извършва в писмена форма или по E-mail. Прекратяването без предизвестие трябва да е винаги писмено като се посочат причините за това.
9. Задължения и други отговорности на потребителя, отговорност за представените от него информации, авторски права
9.1 Задължения Главното задължение на потребителя е плащането на предвидената такса, ако той не използва безплатната основна версия на играта респ. услугата (виж по-горе т. 7). Главно задължение на потребителя освен това, е задължението му да посочи правилните и пълните си данни, които се изискват от фирма Мена Софтуер ЕООД, при сключване на договора или за продължаване на договорните отношения. По тази причина потребителят заявява, че зададените от него лични данни и други важни обстоятелства (особено банкови реквизити и номер на кредитната карта) в рамките на договорната оферта или при продължаване на договорните отношения, са правилни и пълни. Потребителят се задължава да съобщи незабавно на Мена Софтуер ЕООД евентуална промяна на данните, при съответно запитване от Мена Софтуер ЕООД потребителят трябва да потвърди тези данни. Потребителят е длъжен да спазва правилата на играта. При повторно нарушение, въпреки предупреждението, или при тежко нарушение, съгласно цифра 8.3., Мена Софтуер ЕООД има право да блокира веднага и без определяне на срок договорните услуги и доставки и да прекрати договора.
9.2 Инсталация Инсталация на софтуер Фирма Мена Софтуер ЕООД не носи отговорност за щети или загуба на данни, които могат да възникнат на компютъра на потребителя поради инсталация на софтуер, който не произхожда от Мена Софтуер ЕООД.
9.3 Други задължения на потребителя
9.3.1 Фирма Мена Софтуер ЕООД предоставя игрите респ. услугите онлайн посредством уеб браузър. Необходимият от потребителя софтуер (особено операционна система и браузър, евентуално плъг-инс като Flash или Java) не се предоставят и инсталират от фирма МЕНА Софтуер GmbH. Фирма Мена Софтуер ЕООД не предлага за тях никаква помощ. Задължение на потребителя е да поддържа компютъра си в състояние, което осигурява ползването на игрите на Мена Софтуер ЕООД. В съответствие с това, Мена Софтуер ЕООД не оказва техническа помощ за инсталиране на софтуера, който е необходим.
9.3.2 Потребителят се задължава да държи в тайна получените от Мена Софтуер ЕООД данни за достъп до игрите респ. услугите (данни за логин, пароли и др.). Потребителят ще информира незабавно фирма Мена Софтуер ЕООД, ако узнае или предполага, че неоторизирани трети лица познават данните му за достъп. По причини, свързани със съхраняването на доказателствата, на потребителя се препоръчва да направи това писмено (напр. по е-мейл). Ако трето лице използва акаунт, чиито данни за достъп са му станали известни, защото потребителят на акаунта не е съумял да ги предпази от кражба, то потребителят трябва да е наясно, че в случай на нарушаване на договора или извършване на други противозаконни действия, той е лицето, което носи отговорност. Фирма Мена Софтуер ЕООД има право да приема всеки достъп с данните на потребителя като достъп на самия потребител. Мена Софтуер ЕООД обръща внимание на това, че паролите трябва да се променят на редовни интервали от време по причини, свързани със сигурността. Потребителят носи сам отговорността за ползването на акаунта си.
9.3.3 В случай на обосновано подозрение, че данните за достъп са известни на неоторизирани трети лица, Мена Софтуер ЕООД има право по причини, свързани със сигурността, да промени по собствено усмотрение данните за достъп без предварително известие респ. да блокира ползването на съответния акаунт. Фирмата ще информира незабавно оправомощения потребител и при поискване, в рамките на подходящ срок, ще му предостави новите данни за достъп. Потребителят няма право да изисква възстановяването на първоначалните си данни за достъп.
9.3.4 Потребителят няма право да продава или предава за ползване акаунта си на трети лица. Това не важи за виртуалните стоки и предложения, които са предвидени за продажба или предаване на други лица.
9.3.5 Мена Софтуер ЕООД защитава системите си от вируси. Въпреки това, възможността за проникване на вирус не може да се изключи изцяло. В такъв случай е възможно неоторизирани трети лица да изпращат е-мейлове от името на Мена Софтуер ЕООД без нейно разрешение, които да съдържат вируси или др. спайуеър, или линкове към уеб данни, които съдържат такива. Фирма Мена Софтуер ЕООД няма влияние върху това. Ето защо, потребителят трябва да контролира за вируси всички постъпващи е-мейлове от Мена Софтуер ЕООД или такива, които изглежда да са изпратени от нейно име. Това важи и за е-мейловете от другите потребители на игрите или услугите.
9.3.6 Потребителят се задължава да следва правилата и указанията на Мена Софтуер ЕООД и нейните сътрудници, както и на останалите помощници. Това важи особено за инструкциите и указанията на администраторите и модераторите на форумите, принадлежащи към съответните игри и/или услуги.
9.3.7 Потребителят се задължава да не използва в никакъв случай и под никакъв предтекст акаунта, името или паролата на друг потребител.
9.4 Задължения на потребителя по отношение на възможни, предоставени от него информации
9.4.1 Потребителят трябва внимателно да съхранява информациите, публикувани от него при МЕНА Софтуер ЕООД и предоставени на други потребители. Потребителят се задължава да не разпространява в рамките на услугите (например видеофилми, снимки, линкове, имена, думи) с рекламни, религиозни, обиждащи, натрапващи, насилствени, сексистки, порнографски или други морално ниски или неприлични, особено расистки, както и дясно- или ляво екстремистки съдържания, лица или изображения. Освен това, потребителят се задължава да не използва защитени понятия, имена, снимки, видеофилми, музикални мелодии, игри и други материали. В случай на съмнение, потребителят трябва да отстрани незабавно неодобрените от Мена Софтуер ЕООД съдържания. Фирма Мена Софтуер ЕООД има, също така, правото да ги отстрани сама. Потребителят трябва да съблюдава непрекъснато валидните законови и правни уредби, особено Закона за защита на младежта, Закона за защита на данните, за защита на личните права, за защита от обида, за защита на авторски права, за правата на запазени марки и др.
9.4.3 Потребителят няма право да използва услугите за нелегални или неоторизирани цели. Той няма право да използва потребителски имена и/или E-mail адреси на други потребители, за да изпраща без тяхното съгласие, евентуални нежелани мейлове, рекламни послания или послания със стопански или комерсиални цели.
9.4.4 Виновното нарушение на посочените по-горе задължения оправомощава Мена Софтуер ЕООД да изтрие публикуваните от потребителя информации.
9.4.5 Мена Софтуер ЕООД е упълномощена и се задължава да изтрие изцяло или отчасти публикуваните информации, когато са налице конкретни допирни точки в нарушаване на ОУП, на ръководствата и правилата на съответните игри/услуги или когато те са противозаконни. Това се отнася например за информации, които: са очевидно неприлични, расистки, фанатични или възвеличаващи насилието; се натрапват или обиждат друго лице, заплашват, са цинични, оклеветяващи или клеветнически; са от сексистки, порнографски или друг, застрашаващ младежта вид или съдържат линк към уебсайт, забранен за младежи; съдържат неправилна или заблуждаваща информация; подстрекават нелегални начини на поведение; представляват нелегално или неправомерно копие или разпространение на защитено с авторско право произведение напр. по Е-mail, чрез предоставяне на нелегални компютърни програми или линкове към нелегални програми, информации за избягване на приспособления за защита от копиране на нелегални музикални копия или линкове към нелегални копия или нарушават по друг начин авторските права; съдържат изпращане на "Junk-Mails,"разпространяващи се мейлове" или нежелани масови мейлове, съобщения, "Spimming" или "Spamming"; съдържат ограничени, достъпни само с парола или скрити сайтове и снимки; подпомагат криминални дейности или намерения или съдържат инструкции за нелегални дейности, или подстрекават, между другото не само с информация за производство или закупуване на оръжие, детска порнография, измама, търговия с наркотици, хазарт, стоулкинг, спаминг, спиминг, разпространяване на компютърни вируси и други вредни файлове; нарушават авторското и патентното право или представляват кражба на фирмени тайни; подканват други потребители да посочат лични данни за комерсиални или противозаконни цели или да посочат данните си за логин; съдържат комерсиални дейности и/или продажби напр. обявяване на конкурс, томболи, обменни сделки, обяви, системи от типа „снежна топка”; съдържат изобразяване на лица, които не са дали разрешение за това;
9.4.6 Не съществуват претенции за възстановяване на изтрити информации. Освен това, Мена Софтуер ЕООД има право да изключи потребителя от по-нататъшното му участие в съответната услуга и да изтрие без предизвестие акаунта на потребителя при многократно нарушение на посочените по-горе правила и въпреки многократни предупреждения. Мена Софтуер ЕООДс и запазва изрично правото да предявява допълнителни изисквания, особено претенции за обезщетяване при нанесени вреди. 9.4.7 Потребителят трябва да информира Мена Софтуер ЕООД, ако разбере за незаконно ползване на услугите от трети лица (напр. разпространяване и изпращане на съдържания, които са забранени съгласно т. 9.4.5). За обезпечаване на сигурната намеса потребителят се умолява, да направи осведоми писмено (напр. по E-mail).
9.5 Отговорност на потребителя за евентуални, предоставени от него информации
9.5.1 Потребителят носи сам отговорност за текстовете, файловете, снимките, картините, видеофилмите, мелодиите, песните, произведенията, защитени с авторско право или други материали, информации и т. н. (по-долу „предоставени информации”), които той публикува на платформата МЕНА Софтуер или обменя с други потребители. Фирма Мена Софтуер ЕООД нито окачествява тези съдържания като собствени, нито ги одобрява.
9.5.2 Мена Софтуер ЕООД няма контрол върху публикуваните на МЕНА Софтуер информации. Фирма Мена Софтуер ЕООД не проверява информациите, преди те да бъдат публикувани. Веднага щом Мена Софтуер ЕООД разбере за противозаконно публикувани информации, те ще бъдат незабавно изтривани.
9.5.3 Изключва се всяка отговорност на Мена Софтуер ЕООД за публикувани съдържания, особено що се отнася до истинността, пълнотата или надеждността им.
9.6 Авторски права
9.6.1 Потребителят запазва всички права за публикуваните от него информации. Чрез поставянето на информация на платформата МЕНА Софтуер и/или нейните игри респ. услуги потребителят дава на Мена Софтуер ЕООД неизключителен, безплатен лиценз, който може да се оттегли по всяко време, за да представя, показва, репродуцира и разпространява тези съдържания на платформата Melongames респ. на страниците на игрите.
9.6.2 Освен това, Мена Софтуер ЕООД няма право на ползване на публикуваните от потребителя информации. Мена Софтуер ЕООД не е оправомощена да разпространява публикуваните информации извън МЕНА Софтуер респ. съответната страница на играта и/или услугата.
9.6.3 Публикуваните от потребителя информации на МЕНА Софтуер ЕООД могат да се видят в Интернет в цял свят от трети лица. Потребителят заявява съгласието си за това, при публикуване на информациите.
9.6.4 Този лиценз загубва своята валидност, когато потребителят изтрие съдържанията от платформата МЕНА Софтуер /или нейните услуги.
10. Претенции за недостатъци
10.1 Фирма Мена Софтуер ЕООД предоставя на потребителя достъпа до игрите и услугите в съответно валидната им версия (т. 1.2). Потребителят няма претенции за запазване или въвеждане на определено състояние / функционален обхват на играта и/или услугата. Потребителят съзнава, че предложените от Мена Софтуер ЕООД игри и услуги, както и всеки софтуер, не могат да са напълно без грешки. Като обременени и с недостатъци важат игрите респ. услугите само, когато могат да се играят респ. ползват с голямо затруднение и непрекъснато. Евентуалните недостатъци на игрите, услугите или другите услуги и доставки, потребителят трябва да документира като протоколира писмено появяващите се съобщения за грешки. Преди да направи съобщение за евентуална грешка, потребителят трябва да консултира ръководството на играта респ. услугата и евентуално други предоставени от Мена Софтуер ЕООД помощни средства за отстраняване на проблема (особено FAQs, дискусионни форуми). Потребителят трябва да подкрепи, според възможностите си, Мена Софтуер ЕООД при отстраняване на недостатъците.
10.2 Потребителят трябва да рекламира недостатъците писмено пред Мена Софтуер ЕООД незабавно след тяхното откриване. С цел да се обезпечи набавянето на доказателства, се препоръчва, потребителят да отправи рекламациите към Мена Софтуер ЕООД в писмена форма (по факс, писмо, E-mail).
10.3 Изключени от гаранцията са по принцип грешки, които са възникнали поради външни влияния, грешка в обслужването, за която е отговорен потребителят, непреодолима сила или неизвършени от Мена Софтуер ЕООД промени или други манипулации.
10.4 Мена Софтуер ЕООД не приема гаранции в правен смисъл.
11. Ограничение на отговорността
11.1 Доколкото фирма Мена Софтуер ЕООД предоставяуслугите си безплатно, тя не отговаря за други щети, освен за груба небрежност или умишлено причинени щети. Това не важи за отговорността при нараняване на живота, тялото и здравето или в случай, на поета гаранция от страна на Мена Софтуер ЕООД.
11.2 В случай, че Мена Софтуер ЕООД изисква заплащане за своите услуги, то тя поема изцяло отговорността, когато са налице умишлени действия или груба небрежност. При по-малки щети, Мена Софтуер ЕООД поема отговорността само в случаите, на съществено нарушаване на договорености или нарушаване на гаранцията. Под важни договорни задължение или т. нар. кардинални задължения по смисъла на юридическата практика, се разбира задължения, въз основа на които се осъществява изпълнението на договора и върху които се основава доверието на потребителя. Възможни изключения в отговорността не важат за отговорността при нараняване на живота, тялото и здравето или в случай, на поета гаранция от страна на Мена Софтуер ЕООД. Отговорността на Мена Софтуер ЕООД, съгласно закона за отговорност на производителя, както и сферата на приложение на § 44 a от немския Закон за телекомуникациите, остава незасегната.
11.3 Задължението за обезщетение при нарушаване на съществени договорни задължения се ограничава върху размера на предвидимите щети.
11.4 Размерът на предвидимата щета е ограничен на 200,00 € за акаунт.
11.5 Възможни изключения респ. ограничения за отговорност важат и по отношение на отговорността на служителите, работниците, сътрудниците, представителите и помощниците на Мена Софтуер ЕООД, особено в полза на акционерите, сътрудниците, представителите, органите и техните членове, що се отнася до личната им отговорност.
11.6 Мена Софтуер ЕООДотговаря за даваните съвети и напътствия само, когато те се отнасят до предложенията, игрите и услугите на фирмата. 11.7 Фирма Мена Софтуер ЕООД се дистанцира изрично от съдържанията на всички страници, в които има преки или непреки препратки (т. нар. „линкове”) към предложенията на Мена Софтуер ЕООД. Мена Софтуер ЕООД не поема никаква отговорност за тези съдържания. За съдържанието на тези сайтове отговарят съответните оференти.
12. Заключителни разпоредби
12.1 Всички уведомления обяснения, които потребителят подава към Мена Софтуер ЕООД, трябва да са в писмена форма.
12.2 Съдебната подсъдност в това отношение е България, в случай, че потребителят промени своето местожителство или място на пребиваване извън Република България след сключване на договора. Това важи също и в случаите, когато местоживеенето и мястото на пребиваване на потребителя, не е известно към момента на подаване на иска.
12.3 За сключените въз основа на тези Общи условия за ползване договори на фирма Мена Софтуер ЕООД и произтичащите от тях претенции от всякакъв вид, важи само правото на Република България, като се изключат разпоредбите на единното право за търговия на ОOН относно закупуването на движими вещи и като се изключи българското международно частно право.
12.4 В случай, че някои от разпоредбите на тези Общи условия за ползване и/или договора са или станат недействителни, то това не засяга валидността на останалите разпоредби.
„МЕНА Софтуер” ЕООД
кв. Младост, бл.467, вх.5
София 1000, България
Булстат: 201625494
МОЛ: Нашуан Хатиб
Телефон: +359 896 633123